Využijte slev pro REGISTROVANÉ zákazníky 12 až 20% ( přesné podmínky popsány v odkazu " O nás ") . Registrace je možná v ikoně "Přihlášení" (nahoře v liště). Po opakovaném přihlášení po registraci už vždy uvidíte ceny s Vaší aktuální slevou ( i cenu základní) a sleva se Vám promítne i do vytvořené objednávky.

Reklamační řád

Reklamační řád slouží k řešení vztahů mezi Prodávajícím, internetovým obchodem www.verdatexshop.cz a Kupujícím (koncový zákazník), a to v případě vzniklých vad na zboží zakoupeném v tomto obchodě. Společně s Obchodními podmínkami Prodávajícího určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti obou stran při reklamaci zboží pořízeného od Prodávajícího.

Délka záruky

Prodávající poskytuje na prodané zboží 24 měsíční záruční dobu. 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

Záruční doba je určena pro koncové spotřebitele, nikoli pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli.

Záruční podmínky

Kupující je povinen bezprostředně při dodání zboží zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, zejména počet balíků a neporušenost krabice podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, pokud je zásilka neúplná nebo poškozená.

V případě zjištění mechanického poškození obalu zásilky, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození zboží vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Tento je kupující povinen spolu s oznámením o poškozené zásilce, neprodleně zaslat na email info@verdatexshop.cz nebo na adresu sídla Prodávajícího, Verdatex Group s.r.o., Prokopa Velikého 264/26, 703 00 Ostrava Vítkovice (dále jen „sídlo Prodávajícího“).

Odpovědnost za poškození v průběhu dopravy nese smluvní dopravce. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejich součástí. Opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nemůže být kryto záruční odpovědností Prodávajícího. Dále se záruka nevztahuje na mechanické poškození zboží.

O Vaši reklamaci rozhodneme ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena do 30 ti dnů.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedené opravě a době její trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží).

Upozornění:  U produktů označených jako "Doprodej" není možná výměna objednané velikosti.

Postup při reklamaci

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo Prodávajícího. Zde může kupující svou reklamaci uplatnit osobně a fyzicky předat reklamované zboží.

V případě, že reklamované zboží není fyzicky předáno Prodávajícímu v jeho sídle, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené.

Reklamované zboží zasílejte pokud možno v originálním obalu, popř. v jiném vyhovujícím obalu tak, aby při přepravě nedošlo k fyzickému poškození zboží.

Součástí zásilky bude vždy reklamační protokol s identifikací zákazníka, reklamované vady a kopie dokladu o zakoupení zboží. Pro urychlení vyřízení reklamace doporučujeme použít náš reklamační protokol (ke stažení Formulář na odstoupení, Formulář na odstoupení - tisková podoba).

Krabici s reklamovaným zbožím označte slovy „REKLAMACE“ a zašlete na adresu sídlo Prodávajícího.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat emailem, telefonicky nebo prostřednictvím SMS.

V případě, že bylo zboží zasláno přepravní společností, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.